Commit 5642a2a9 authored by Julian Seidenberg's avatar Julian Seidenberg

Merge pull request #46 from ARNHOE/patch-1

Updated dutch language
parents 71b6f784 a048c280
nl:
LeftAndMain:
NEWSLETTERS: "Nieuwsbrieven"
NewsletterAdmin:
FROMEM: "Van emailadres"
MEWDRAFTMEWSL: "Nieuwe concept nieuwsbrief"
NEWNEWSLTYPE: "Nieuw nieuwsbrief type"
NEWSLTYPE: "Nieuwsbrief Type"
PLEASEENTERMAIL: "Geef een emailadres op"
RESEND: "Opnieuw verzenden"
SAVE: "Bewaar"
SAVED: "Bewaard"
SEND: "Verzenden..."
SENDING: "Emails worden verzonden..."
SENTTESTTO: "Test verzenden naar "
SHOWCONTENTS: "Toon inhoud"
NewsletterAdmin_BouncedList.ss:
EMADD: "Emailadres"
HAVEBOUNCED: "Geweigerde emails"
NOBOUNCED: "Alle verzonden mails zijn geaccepteerd."
UNAME: "Gebruikersnaam"
NewsletterAdmin_SiteTree.ss:
DRAFTS: "Concepten"
MAILLIST: "Mailing Lijst"
SENT: "Verzonden Items"
NewsletterAdmin_UnsubscribedList.ss:
NOUNSUB: "Er zijn geen gebruikers die zich hebben uitgeschreven."
UNAME: "Gebruikersnaam"
UNSUBON: "Uitgeschreven op"
NewsletterAdmin_left.ss:
ADDDRAFT: "Concept toevoegen"
ADDTYPE: "Type toevoegen"
CREATE: "Aanmaken"
DEL: "Verwijderen"
DELETEDRAFTS: "Geselecteerde concepten verwijderen"
GO: "Doen"
NEWSLETTERS: "Nieuwsbrieven"
SELECTDRAFTS: "Selecteer de concepten die U wilt verwijderen en klik op onderstaande knop"
NewsletterAdmin_right.ss:
CANCEL: "Annuleer"
ENTIRE: "Naar de volledige mailinglijst verzenden"
ONLYNOT: "Alleen verzenden naar mensen waarnaar nog niet verzonden is"
SEND: "Nieuwsbrief verzenden"
SENDTEST: "Test verzenden naar"
WELCOME1: "Welkom bij"
WELCOME2: "nieuwsbrief beheer onderdeel. Kies een map aan de linkerkant."
NewsletterList.ss:
CHOOSEDRAFT1: "Kies een concept aan de linker kant, of"
CHOOSEDRAFT2: "voeg er een toe"
CHOOSESENT: "Kiese een verzonden item aan de linker kant."
Newsletter_RecipientImportField.ss:
CHANGED: "Aantal details gewijzigd:"
IMPORTED: "Nieuwe abonnees geimporteerd:"
IMPORTNEW: "Nieuwe abonnees geimporteerd"
SEC: "seconden"
SKIPPED: "Records overgeslagen:"
TIME: "Tijdsduur:"
UPDATED: "Abonnees gewijzigd:"
Newsletter_RecipientImportField_Table.ss:
CONTENTSOF: "Inhoud van"
NO: "Annuleer"
RECIMPORTED: "Ontvangers geimporteerd uit"
YES: "Bevestigen"
Newsletter_SentStatusReport.ss:
DATE: "Datum"
EMAIL: "Email"
FN: "Voornaam"
NEWSNEVERSENT: "De Nieuwsbrief is nog nooit verzonden naar de volgende ontvangers"
RES: "Resultaat"
SENDBOUNCED: "Verzendingen naar de volgende ontvangers zijn geweigerd"
SENDFAIL: "Verzenden naar de volgende ontvangers is mislukt"
SENTOK: "Verzenden naar de volgende ontvangers is succesvol verlopen"
SN: "Achternaam"
MENUTITLE: Newsletter
MailingListTitle: 'Verzendlijst titel'
RENDERTEMPLATE: 'Template voor de nieuwsbrief'
Recipients: 'Verzendlijst ontvangers'
SaveAsNewMessage: 'Nieuwe nieuwsbrief gemaakt als kopie van de verzonden nieuwsbrief'
SendMessage: 'Versturen gestart. Bekijk de progressie in de "Verzonden naar" tabblad.'
SendTestEmail: 'Verstuur test email'
SentTo: 'Verzonden naar'
TrackedLinks: 'Gevolgde links'
MailingList:
PLURALNAME: "Verzendlijsten"
SINGULARNAME: "Verzendlijst"
Newletter:
TemplateExplanation1: "You should make your own styled SilverStripe templates make sure your templates have a\n \$Body coded so the newletter's content could be clearly located in your templates\n "
TemplateExplanation2: "Make sure your newsletter templates could be looked up in the dropdown list bellow by\n either placing them under your theme directory, e.g. themes/mytheme/templates/email/\n "
TemplateExplanation3: "or under your project directory e.g. mysite/templates/email/\n "
TemplateExplanationTitle: 'Select a styled template (.ss template) that this newsletter renders with'
Newsletter:
BlacklistedDesc: 'Excluded from emails, either by automated process or manually. An invalid address or undeliverable email will eventually result in blacklisting.'
Configuration: "Nieuwsbrief configuratie"
ConfirmSubject: 'Bevestiging van uw inschrijving voor onze verzendlijst'
DEAR: Dear
Failed: '{count} mislukt'
FieldBlacklisted: 'Zwartelijst?'
FieldBouncedCount: 'Aantal teruggekomen'
FieldContent: 'Inhoud'
FieldEmail: Email
FieldFirstName: 'Voornaam'
FieldLastEdited: 'Laatst aangepast'
FieldMailinglists: 'Verzendlijsten'
FieldMiddleName: 'Tweede naam'
FieldReceivedCount: 'Aantal ontvangen'
FieldReplyTo: 'Antwoord aan adres'
FieldRequired: '"{field}" veld is verplicht'
FieldRetryCount: 'Aantal opnieuw geprobeerd'
FieldSalutation: 'Aanhef'
FieldSendFrom: 'Van adres'
FieldStatus: Status
FieldSubject: 'Onderwerp'
FieldSurname: 'Achternaam'
FieldTitle: 'Titel'
FieldVerified: 'Geverifieerd?'
FormattingHelp: 'Hulp met opmaak'
FromNotif: 'Van emailadres voor notificatie email'
GlobalUnsubscribeDescription: "Clicking any unsubscribe links in each newsletter will unsubscribe the recipient from all mailing lists \n if checked<br />\n otherwise only unsubscribe the recipient from mailing lists that the newsletter related to"
INVALIDLINK: 'Ongeldige link'
INVALIDRESUBSCRIBE: 'Ongeldige opnieuw aanmelden link'
INVALIDRESUBSCRIBECONTENT: 'Deze opnieuw aanmelden link is ongeldig'
INVALIDUNSUBSCRIBECONTENT: 'Deze uitschrijven link is ongeldig'
InProgress: '{count} te gaan'
InvalidEmailAddress: '"{field}" veld is ongeldig'
LabelGobalUnsubscribe: 'Standaard uitschrijven bij alle verzendlijsten?'
No: 'Nee'
NoOptions: 'Geen opties beschikbaar'
NotifSubject: 'Notificatie email onderwerp'
NumberRecipients: '{count} ontvangers'
OnCompletion: 'Tekst zichtbaar bij inschrijven'
PLURALNAME: 'Nieuwsbrieven'
PlaceholderAbsoluteUrl: 'Absolute URL naar de website'
PlaceholderDate: 'Huidige datum en tijd (formaat bijv. met $Now.Nice)'
PlaceholderEmail: 'Email adres ontvanger'
PlaceholderFirstName: 'Voornaam ontvanger'
PlaceholderFrom: 'Emailadres verstuurder'
PlaceholderSalutation: 'Aanhef ontvanger'
PlaceholderSubject: 'Onderwerp nieuwsbrief'
PlaceholderSurname: 'Achternaam ontvanger'
PlaceholderTitle: 'Ontvanger volledige naam, inclusief aanhref, eerste / middelste / achternaam (alle optioneel)'
PlaceholderTo: 'Emailadres ontvanger'
PlaceholderUnsub: 'Gepersonaliseerde link naar uitschrijven voor de nieuwsbrief'
PleaseEnter: 'Vul %s veld in'
RESUBSCRIBED: 'Opnieuw aangemeld'
RESUBSCRIBEFROMLISTSSUCCESS: '<h3>Vriendelijke bedankt. %s!</h3><br />U bent opnieuw aangemeld aan: %s.'
RESUBSCRIBESUCCESS: 'Vriendelijke bedankt.<br />U bent opnieuw ingeschreven'
ReceivedCountDesc: 'Number of emails sent without undeliverable errors. Only one indication that an email has actually been received and read.'
Recipients: 'Ontvangers'
RelationRequired: 'Select at least one "{relation}"'
ReplyToDesc: 'Any undeliverable emails will be collected in this mailbox'
RestartQueue: 'Restart queue processing'
SAVE: 'Opslaan'
SINGULARNAME: 'Nieuwsbrief'
SUBSCRIPTIONFORM: 'Inschrijf formulier'
SUBSCRIPTIONFORMCONFIGURATION: 'Inschrijf formulier opties'
SaveAsNew: 'Opslaan als nieuw ...'
Scheduled: '{count} gepland'
SelectFields: 'Selecteer alle velden om zichtbaar te maken'
Send: 'Verzenden'
SendNotif: 'Verstuur notificatie mail naar inschrijver'
SendTo: 'Verstuur naar'
Sent: '{count} verzonden'
SubscribeTo: 'Nieuwsbrieven om in te schrijven'
SubscriptionSubmitted: 'U bent ingeschreven!'
SubscritionSubmittedContent2: 'The verification link will be valid for %s days. If you did not mean to subscribe, simply ignore the verification email'
UNSUBSCRIBEFROMLISTSSUCCESS: '<h3>Thank you, %s.</h3><br />You will no longer receive: %s.'
UNSUBSCRIBESUCCESS: 'Thank you.<br />You have been unsubscribed successfully'
ValidEmail: 'Please enter your email address'
VerificationExpired: 'The verification link has been expired'
VerificationExpiredContent1: 'The verification link is only validate for %s days.'
VerificationExpiredContent2: 'please resubmit the form if you still want to subscribe to our mailing lists!'
VerifiedDesc: 'Has this user verified his subscription?'
VerifySubject: 'Thanks for subscribing to our mailing lists, please verify your email'
Yes: Yes
Newsletter_Sent:
PLURALNAME: 'Sent Newsletters'
SINGULARNAME: 'Sent Newsletters'
Newsletter_TrackedLink:
PLURALNAME: 'Newsletter Tracked Links'
SINGULARNAME: 'Newsletter Tracked Link'
Recipient:
PLURALNAME: Recipients
SINGULARNAME: Recipient
ValidationIdentifierFailed: 'Can''t overwrite existing recipient #{id} with identical identifier ({name} = {value}))'
SendRecipientQueue:
PLURALNAME: 'Send Recipient Queus'
SINGULARNAME: 'Send Recipient Queue'
SilverStripeNavigator:
Edit: Edit
SiteTree:
PLURALNAME: Pages
SINGULARNAME: Page
TABMAIN: Main
SubscriptionPage:
DESCRIPTION: 'Generic content page'
PLURALNAME: 'Newsletter Subscription Pages'
SINGULARNAME: 'Newsletter Subscription Page'
To: 'Subscribe to:'
TemplateList:
SimpleNewsletterTemplate: 'Simple Newsletter Template'
UnsubscribeRecord:
PLURALNAME: 'Unsubscribe Records'
SINGULARNAME: 'Unsubscribe Record'
newsletter:
UNSUBSCRIBEDTITLE: Unsubscribed
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment