Commit 4c848fc4 authored by Damian Mooyman's avatar Damian Mooyman

Update translations

parent 48eac797
......@@ -12,6 +12,7 @@ eo:
ImportedFromFile: 'Importi enhavon el Word-dokumento'
IncludeTOC: 'Anstataŭigi ĉi tiun paĝon per tabelo de enhavo.'
KeepSource: 'Konservi la originan dokumenton. Enmetas ligilon al ĝi en TdE, se enŝaltita.'
'No': 'ne'
SplitHeader: 'Dividi dokumenton en paĝojn'
publishPages: 'Publikigi ŝanĝitajn paĝojn (ne rekomendinde krom se vi certas pri la rezulto de konverto)'
FileIFrameField:
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment