Commit 7b9cca36 authored by Damian Mooyman's avatar Damian Mooyman
Browse files

Update translations

parent 28d7b58f
......@@ -12,6 +12,7 @@ fi:
ImportedFromFile: 'Tuo sisältö Word-dokumentista'
IncludeTOC: 'Korvaa tämä sivu sisällysluettelolla'
KeepSource: 'Säilytä alkuperäinen dokumentti. Lisää linkin sisällysluetteloon, mikäli aktivoitu'
'No': 'ei'
SplitHeader: 'Jaa dokumentti sivuiksi'
publishPages: 'Julkaise muokatut sivut (ei suositella, jollet ole varma muunnoksen lopputulemasta)'
FileIFrameField:
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment