Commit 90d59342 authored by Damian Mooyman's avatar Damian Mooyman
Browse files

Updated translations

parent f50974f8
fi: {}
fi:
DocumentConverter:
PROCESSFAILED: 'Dokumenttia ei voitu prosessoida, ole hyvä ja tarkista että siirtämäsi dokumentit olivat varmasti .doc tai .docx muodossa.'
SERVERUNREACHABLE: 'Muunnospalvelimeen ei saatu yhteyttä. Ole hyvä ja yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä järjestelmän ylläpitäjään.'
DocumentConverterDecorator:
ImportTab: Tuo
DocumentImportField:
ChooseFolder: 'Valitse kansio, jonne tiedosto tallennetaan'
EachH1: 'jokaiselle otsikko 1'
EachH2: 'jokaiselle otsikko 2'
FileWarningHeader: 'Varoitus: tuonti poistaa kaiken sisällön ja alasivut tältä sivulta.'
ImportedFromFile: 'Tuo sisältö Word-dokumentista'
IncludeTOC: 'Korvaa tämä sivu sisällysluettelolla'
KeepSource: 'Säilytä alkuperäinen dokumentti. Lisää linkin sisällysluetteloon, mikäli aktivoitu'
SplitHeader: 'Jaa dokumentti sivuiksi'
publishPages: 'Julkaise muokatut sivut (ei suositella, jollet ole varma muunnoksen lopputulemasta)'
FileIFrameField:
ATTACHONCESAVED2: 'Tiedostot voidaan liittää, kun olet tallentanut ensin tietueen.'
UploadField:
ATTACHFILE: 'Liitä tiedosto'
ATTACHFILES: 'Liitä tiedostoja'
DROPFILE: 'pudota tiedosto'
DROPFILES: 'pudota tiedostoja'
FIELDNOTSET: 'Informaatiota tiedostosta ei löytynyt'
FROMCOMPUTER: 'Tietokoneelta'
FROMCOMPUTERINFO: 'Siirrä omalta tietokoneelta'
STARTALL: 'Käynnistä kaikki'
STARTALLINFO: 'Käynnistä kaikki siirrot'
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment